stanovy spolku


a/ název spolku:

Důl architektury, z.s.b/ sídlo spolku:

Přímá 3, Havířov-Podlesí, 736 01
spolku bylo přiděleno IČO 22748440  c/ činnost spolku:

1. Osvěta v oblasti architektury města Havířova a Severní Moravy 

Šířit osvětu ohledně specifického urbanismu a architektury města, Představit významné místní architekty a umělce, ať už minulé nebo současné. Ukázat veřejnosti jejich realizované stavby i nerealizované návrhy. Účast ve správních i jiných řízeních týkajících se zásahů do architektury a urbanismu města. Podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu kulturně sociálního prostředí. 


2. Záchrana architektonicky cenných budov

Chránit architektonicky cenné a zajímavé budovy, objekty a sochy ve veřejném prostoru před necitlivými stavebními úpravami nebo demolicí. Za tímto účelem ochrany svolávat demonstrace a organizovat petiční stánky ve veřejném prostoru.


3. Kulturní centrum

Zřízení a provoz kulturního centra. Centrum bude působit v Havířově a bude živou institucí. Bude pořádat pravidelně výstavy, koncerty, divadelní představení, filmový klub apod. Svou činností bude podporovat mladé lidi v regionu, jejich rozvoj na poli kultury, umění a hudby. Mladí lidé budou spolupracovat na programu centra. Kulturně vzdělávací činnost bude vyplňovat mezeru v kulturní nabídce města pro občany.


4. Pořádání akcí pro veřejnost

Zajišťovat a pořádat přednášky pro veřejnost o architektuře a urbanismu a umění o architektonicky zajímavých budovách a objektech. Pořádat diskuse na témata týkající se architektury ve městě nebo také v jeho okolí. Pořádat komentované procházky městem pro veřejnost za účelem seznámení veřejností s historií a současností měst, jeho architektury a urbanismu. Pořádat tematické přednášky pro veřejnost o architektuře, urbanismu a umění. Organizovat workshopy. To znamená ideově řešit jednotlivé části města jako architektonické úkoly. Výsledky práce pak publikovat, dále veřejně projednávat a nabídnout je městu bezplatně k dispozici. Naším cílem je zapojit občany do formování města a do jeho budoucího vývoje. Vést dialog s městem ohledně jeho plánů a aktivit týkajících se architektonicky významných staveb. Sledovat a veřejně hodnotit aktivity a stavební akce města týkajících se architektury a urbanismu, také o tom informovat veřejnost na internetových stránkách a popřípadě v denním tisku.


5. Spolupráce se školami

Spolupracovat s místními školami (mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední odborné školy) a již u mladých lidí vytvářet cit a vztah k architektuře. Zapojit studenty vysokých škol architektury a umění zadáváním současných problémových témat, pořádání kurzů a společných diskusí. Spolek bude aktivně spolupracovat s vysokými školami. Svým fungováním se bude snažit podpořit vznik samostatné fakulty architektury v Ostravě. 


6. Tvůrčí autorská činnost: publikační, informační a poradenská

Vyvíjet autorskou činnost samostatnou nebo navazující na akce pořádané spolkem. Vytvářet publikace, jejich tisk a distribuci. Publikace, knihy, časopisy, letáky a ostatní tiskoviny. Publikace laické pro veřejnost tak i odborné na základě provedeného výzkumu. Informační činnost pro veřejnost týkající se fungování města, magistrátu a další organizací zřizovaných městem. Tvorba příslušných internetových webových stránek a on line dokumentů. Poskytovaní poradenství týkající se architektury, urbanismu, umění, kultury, společnosti, životního prostředí a stavu věcí ve městě Havířov.


7. Výstavní činnost

Organizovat výstavy, expozice, happeningy v Havířově a okolí. Tyto výstavy, expozice a happeningy budou zaměřeny na moderní a současné umění. Spolupracovat na těchto akcích spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky.


8. Ochrana životního prostředí

Ochrana přírody a krajiny. Ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny. Usilovat o zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích města. Podpora kvalitativního rozvoje území Havířova v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního, ochrany zdraví osob a vzdělávání a výchovy, a to zejména:

a) ekologická výchova a osvěta,

b) zadávání a zpracování ekologických expertiz,

c) podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí,

d) organizování veřejných besed, seminářů, výstav a kulturních akcí,

e) organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku,

f) spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky,

g) účast ve správních i jiných řízeních, 

h) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů spolku.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší a to zejména:

1. Grafickou činnost
Příprava grafických návrhů, kampaní, letáků a tiskovin, jejich tisk a distribuci.

2. Propagační činnost
Výroba a prodej propagačních předmětů, prodej publikací.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.d/ podmínky vzniku členství a práva a povinnosti členů spolku:

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku.

2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena, o kterém rozhoduje Výbor spolku na základě podané písemné či elektronické přihlášky uchazeče o členství.

4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena ze spolku, a to dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru spolku,

b) v případě dlouhodobého nezájmu člena o činnost spolku nebo jeho vyloučením z tohoto spolku, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne Výbor spolku,

c) smrtí člena,

d) zánikem spolku.

5. Člen může být ze spolku vyloučen, pokud nejednal v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku. Členství zaniká dnem rozhodnutí Výboru spolku. Proti rozhodnutí se může člen do 30 dnů odvolat k Členské schůzi, která rozhodnutí přezkoumá.


6. Dokladem členství je Členský dekret vydaný Výborem spolku.

 

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má zejména právo:

a) účastnit se činnosti spolku a být informován o dění ve spolku,

b) účastnit se Členské schůze,

c) hlasovat na jednání Členské schůze v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům,

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,

e) volit a být volen do řídicích a kontrolních orgánů spolku.

2. Člen spolku má zejména povinnost:

a) jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.e/ orgány spolku způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem spolku:

Orgány spolku jsou: Členská schůze, Výbor spolku, Předseda a Místopředseda.
Funkcionáři spolku jsou: Tajemník, Jednatel.


Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové tohoto spolku.


2. Členskou schůzi svolává Výbor spolku nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.

3. Členská schůze:

a) volí ze svých členů Výbor spolku,

b) projednává jedenkrát ročně zprávu předsedy o činnosti spolku v uplynulém období,


c) projednává výroční zprávu pověřeného člena Výboru spolku o hospodaření spolku,

d) projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů spolku,

e) schvaluje rozpočet spolku,

f) rozhoduje o odvolání člena Výboru spolku, nejedná-li člen Výboru spolku v souladu se stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku,

g) spolurozhoduje o změně stanov.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. 

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. 

6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů spolku a zároveň alespoň poloviny všech členů Výboru spolku.
 Rozhodnutí o zvolení člena do Výboru spolku vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů spolku.


Výbor spolku

1. Výbor spolku je druhým nejvyšším orgánem spolku, který jej zastupuje navenek. 


2. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem a má 3 členy.

3. Výbor spolku tvoří zvolení členové tohoto spolku.


4. Za člena Výboru spolku může být zvolen jen člen spolku, který se zvolením souhlasí.


5. Výbor spolku zejména:


a) 
volí ze svých členů předsedu a místopředsedu a odvolává je,

b) 
svolává nejméně jedenkrát ročně Členskou schůzi,


c) rozhoduje o přijetí nového člena,

d) funkční období člena Výboru spolku je 5leté a je možné znovuzvolení,

e) 
rozhoduje o vyloučení člena spolku,


f) rozhoduje o zrušení spolku,

g) spolurozhoduje o změně stanov,

h) koordinuje činnost spolku,

i) zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí Členské schůze,

j) 
pověřuje člena Výboru spolku kontrolou a evidencí hospodaření spolku.

6. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.


7. Výbor spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů spolku a zároveň alespoň poloviny všech členů Výboru spolku.


Předseda a Místopředseda

1. Předseda je výkonným představitelem spolku.


2. Předseda a místopředseda je vždy členem Výboru spolku. 

3. Předsedu a místopředsedu volí ze svých členů Výbor spolku a též jej odvolává.

4. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a samostatně činí jeho jménem právní úkony.

5. Předseda zejména:

a) svolává a vede schůze Výboru spolku. Je-li předseda nepřítomen, vede schůzi místopředseda,

b) spravuje účet spolku a rozhoduje o použití finančních prostředků na tomto účtu,

c) připravuje podklady pro jednání Výboru spolku a Členské schůze.

6. Funkční období předsedy a místopředsedy je 5leté a je možné jeho znovuzvolení.

7. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Výboru spolku, případně na další členy spolku.

8. Předseda je ze své činnosti odpovědný Výboru spolku.

9. Je-li předseda dlouhodobě nepřítomen nebo neschopen vykonávat svou funkci, zastupuje jej místopředseda v plném rozsahu jeho pravomocí.Tajemník

1. Tajemník je přímo podřízen předsedovi spolku. 

2. Tajemníka jmenuje a odvolává předseda spolku. 

3. Tajemník zejména:

a) plní administrativní úkoly uložené Výborem spolku,

b) přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu,

c) spravuje účet spolku,

d) připravuje podklady pro jednání Členské schůze a pořizuje z nich zápisy.


Jednatel

1. Zastupuje spolek Důl architektury v dobré víře a podle stanov spolku na veřejnosti, na úřadech a při veřejných jednáních.

2. Zaručuje, v rámci platných zákonů České republiky, ochranu poskytnutých osobních údajů spolku Důl architektury a dalších interních informací o spolku.

3. Jednatele spolku jmenuje a odvolává Výbor spolku.f/ ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem

Organizační jednotky tento spolek nemá.g/ zásady hospodaření 

1. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů. 

2. Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

b) přidělené granty a dotace, 

c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku. 

3. Hospodařením spolku je Výborem spolku pověřen její člen, který je spolu s Předsedou odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto spolku.h/ zánik spolku 

1. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné organizaci, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku Důl architektury a jež se zabývá neziskovou činností. 

2. Předseda oznámí zánik spolku do 7 dnů Krajskému soudu v Ostravě, a to písemně s jeho úředně ověřeným podpisem.i/ závěrečná ustanovení 

1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzi konanou dne 20.12.2014, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 20.12.2014.

2. Znění těchto Stanov je účinné od 1.1.2015
V Havířově dne 20.12.2014
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová, v.r.
předsedkyně spolku

Ing. arch. Adam Guzdek, v.r.
místopředseda spolku

Mgr. art. Marek Chmiel, v.r.ke stažení zde