přednádražní prostor


Přednádražní prostor je koncipován do několika zón. Před hlavním proskleným průčelím
 železničního nádraží se rozkládá piazzeta s s abstraktně pojatými čtyřbokými - čtvercovými a obdélnými plochami zeleně, vymezenými betonovými zídkami. Tyto plochy rytmizují vlastní přednádražní prostor a tamní výsadba (travnaté a křovinné patro s květinami) odpovídala zažitému obrazu Havířova jakožto města květin (tradice slavností Havířov v květech). Současně měla architekturu obohacovat o rostlinný a květinový prvek. Navazují na pás zeleně před samotným proskleným průčelím středního křídla s odbavovací halou železničního nádraží. 

Na východní straně tohoto prostoru je obdélný pás ukončený dvojicí kovových vlajkových stožárů v podobě jehlancových pylonů z ocelových T profilů. Stožáry představují bodový vertikální akcent před hlavním průčelím a odpovídají způsobu řešení předprostoru nádraží dané doby. Jejich pojetí v podobě zužujících se pylonů odpovídá architektonickému řešení nádraží a svým modernistickým pojetím intencím jednotného pojetí areálu nádraží v bruselském stylu.

Uprostřed oné piazzety stojí betonová plastika Směrník od akad. sochaře Václava Uruby v podobě dynamicky prohnutého vertikálního sloupu čtyřbokého průřezu, z něhož v jeho horní polovině vybíhají betonové směrovky v podobě čtyřbokých ramen, směřujících k severu, východu a jihozápadu. Plastika je umístěna na subtilním čtvercovém kovovém podstavci a vymezuje pomyslné těžiště přednádražního prostoru. Dynamické pojetí betonové plastiky je zřejmé i v pojetí struktury povrchu z betonu, členícího povrch uměleckého díla. Organické pojetí plastiky se výrazně vyjímá na pozadí ortogonálního rastru proskleného průčelí nádražní haly.

Přednádražní prostor budovy železničního nádraží Havířov je integrální součástí celku a jeho jednotlivé části (parková úprava, socha, vlajkové stožáry) mají dobově příznačný ráz, spojující estetiku bruselského stylu s nastupujícím brutalismem zvláště co se týče využití železobetonu. Současně tento prostor umožňuje vyznění budovy železničního nádraží a zajišťuje místo pro výstup a nástup cestujících a pro parkování.


Martin Strakoš, leden 2012